Staff

Professor

KAGEYAMA Yoichi

Professor

MITOBE Kazutaka

Professor

ARIKAWA Masatoshi

Professor

ISHIZAWA Chikako

Associate Professor

HASHIMOTO Masashi

Associate Professor

YOKOYAMA Hiroshi

Associate Professor

FUJIWARA Katsuya

Lecturer

NAKAJIMA Sawako

Lecturer

SHIRAI Hikaru

Assistant Professor

UTSUMI Tomihiro

Assistant Professor

ZOU Min

Assistant Professor

LU Min

Technical Specialist

SAITO Masachika

Technical Official

SATO Ryo

Technical Official

ITO Yudai